Wet pensioencommunicatie is aangenomen door de Tweede Kamer

image_pdf

Op 5 maart nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie aan. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 31 maart 2015.

De meeste Nederlanders zijn onvoldoende op de hoogte van de hoogte van het inkomen na  pensionering. De  informatie uit het uniform pensioenoverzicht en de startbrief is vaak onvoldoende begrijpelijk. De Wet pensioencommunicatie moet daarin verandering brengen en moet ertoe leiden dat de deelnemer een totaal overzicht krijgt van zijn  pensioenvoorziening en de daarbij behorende risico’s.

UPO’s en startbrieven moeten dus duidelijker en uitnodigender worden opgesteld. Tevens moet de deelnemer zelf kunnen aangeven  of deze informatie digitaal danwel schriftelijk verstrekt wordt. De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat het UPO voortaan  uitsluitend de opgebouwde aanspraken en de waardeaangroei van het afgelopen jaar vermeldt. Het toeslaglabel en de toeslagenmatrix komen te vervallen.

Staatssecretaris Klijnsma  heeft de Tweede Kamer beloofd te onderzoeken of de functie van het pensioenregister kan worden uitgebreid met het toevoegen van in de derde pijler opgebouwde oudedagsvoorzieningen. Dat  zal  een bijdragemoeten  leveren aan het pensioenbewustzijn en de Nederlander moeten helpen met zijn of haar individuele pensioenplanning.