Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft op 24  januari 2017 ingestemd met de wijziging van de Arbowet. De wijziging gaat op 1 juli 2017 in. De belangrijkste wijzigingen zien op de rol en taken van de bedrijfsarts en op de preventiemedewerker. 

De nieuwe Arbowet
In de Arbowet wordt een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen. De belangrijkste zijn:

 • Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren i.v.m. gezondheidskundige vragen anders dan de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding;
 • Open consult Arbeidsomstandigheden: medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  • De werknemer is op de hoogte van de faciliteit.
  • Er zijn geen onnodige drempels wat betreft plaats en tijdstip van het consult.
  • De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau.
 • Vrije toegang arbeidsplaatsen: de bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.

Second opinion
Voor een second opinion geldt nu het volgende: 

 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
 • De werknemer kan hierbij een keuze maken uit een pool van bedrijfsartsen waar de werkgever zich, met instemming van de personeelsvertegenwoordiging, op aangesloten heeft.
 • De werknemer heeft het recht om voor een second opinion een bedrijfsarts buiten de pool te kiezen. De werkgever zal alleen de kosten daarvan vergoeden als hij met de keuze akkoord gaat. 

Klachtenregeling
De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.

Samenwerking
Bedrijfsarts én verder alle medewerkers van arbodiensten werken, naast de werkgever, nauw samen met de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker
Bedrijfsarts én verder alle medewerkers van arbodiensten adviseren, naast de werkgever, ook de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker.

Basiscontract arbodienstverlening
Voor de afspraken over arbodienstverlening dient een Basiscontract te worden opgemaakt. Hierin staan staat vermeld:

 1. Vrije toegang op werkplekken voor de dat de bedrijfsarts.
 2. Het recht op recht op second opinion voor de werknemers.
 3. De werking van de klachtenprocedures werken.
 4. De wijze waarop de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken uitvoeren.
 5. Hoe voor de werknemers de bereikbaar van de bedrijfsarts, de OR en preventiemedewerker zijn geregeld.
 6. Uitvoering van de meldingsplicht voor beroepsziekten door de bedrijfsarts.

Sancties
Voor de bedrijfsarts: als hij zich niet houdt de regelingen inzake second opinion en klachtenregeling.
Voor de bedrijfsarts en alle medewerkers van arbodiensten geldt verder:

 • indien men zich houdt aan de regelingen inzake samenwerking en adviseringen  met de personeelsvertegenwoordiging (OR/PV/etc.) en de preventiemedewerker.
 • indien men adviezen m.b.t. het toetsen van de RI&E  niet doorzendt aan de personeelsvertegenwoordiging.

De preventiemedewerker
De werkgever moet deskundige werknemers inschakelen die hem bijstaan bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de wet. De bijstand wordt derhalve verleend aan de werkgever. Het gaat er bij de activiteiten van de deskundige werknemers om dat deze de werkgever ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke voorschriften die zich tot hem richten. Dat betekent verder:

 • Instemmingsrecht personeelsvertegenwoordiging
  • OR/PVT dient akkoord te gaan met de keuze van de persoon.
  • OR/PVT  dient akkoord te gaan met de plaats van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Uitbreiding taakstelling:
  • Advisering aan en samenwerking met de bedrijfsarts en de andere medewerkers van arbodiensten.

Overgang
Gedurende één jaar krijgen werkgevers de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst zowel inhoudelijk als formeel aan de eisen uit de nieuwe Arbowet aan te passen. Met name inzake adequate ondersteuning op het gebied van deskundige ondersteuning bij veilige arbeidsomstandigheden, gezondheid & welzijn, ziekte & verzuim en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships