Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingen Wft Inkomen per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we daarvan een beknopt overzicht met betrekking tot de module Inkomen.

Zie voor enkele algemene wijzigingen per 1 januari 2015 het WftNU-bericht 'Wijzigingen Wft Basis per 1 januari 2015 (zie Externe bronnen).

1. De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid moet de arbeidsmarkt moderniseren. Een flexibele arbeidsovereenkomst is dankzij de wetswijzigingen minder ‘flex’ en een vast dienstverband minder vast. De wijzigingen worden vanaf januari 2015 gefaseerd doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 januari 2015

 • Bij tijdelijke dienstverbanden van minimaal zes maanden, moet de werkgever uiterlijk een maand voor het dienstverband afloopt schriftelijk aangeven of er een nieuw dienstverband zal volgen. Bij geen, of een te late melding is de werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris.
 • Bij arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden is het niet meer toegestaan om een proeftijd te hanteren.
 • Bij dienstverbanden voor bepaalde tijd mag er geen concurrentiebeding worden vastgelegd, behalve als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • Het uitzendbeding bij uitzendkrachten mag in de cao maximaal verlengd worden tot 78 weken.
 • De periode van zes maanden voor nul-urencontracten en min-maxcontracten mag per cao alleen nog worden verlengd als het om niet-structurele werkzaamheden gaat.
 • De toegang tot de IOAW wordt geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen dan nog een beroep doen op de IOAW.
 • De IOW wordt verlengd voor mensen die voor 1 januari 2020 werkloos zijn geworden.

Wijzigingen per 1 juli 2015

 • De ketenregeling wijzigt van 3-3-3 naar maximaal drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar waarbij de keten pas doorbroken wordt als er minimaal zes maanden tussen twee dienstverbanden zit.
 • Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV behandeld en ontslag om persoonlijke redenen wordt bij een rechter voorgelegd. De ontslagroute is dus vanaf 1 juli 2015 vooraf duidelijk: hetzij via UWV, hetzij via de rechter. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft mogelijk. De werknemer moet schriftelijk instemmen met de beëindiging van het dienstverband en heeft daarna 14 dagen de tijd om hier zonder opgaaf van reden op terug te komen.
 • Iedere werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij na een dienstverband van minimaal twee jaren onvrijwillig wordt ontslagen.
 • Na zes maanden WW wordt alle arbeid als passend aangemerkt. Deze aanscherping wordt ook ingevoerd in de ZW.
 • Vanaf de eerste werkloosheidsdag wordt inkomen dat naast de WW-uitkering wordt verdiend, verrekend met de uitkering.

Wijziging per 1 januari 2016

 • De maximale duur van de WW wordt tot 2019 stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden. Na het tiende jaar arbeidsverleden wordt de opbouw van het arbeidsverleden gehalveerd. Deze wijziging geldt ook voor de WGA loongerelateerde uitkering.

2. Wet hervorming kindregelingen

Het stelsel van kindregelingen is per 2015 vereenvoudigd. Uitgangspunt is dat werken lonend wordt en inkomensondersteuning wordt geboden daar waar het nodig is. Er zijn vanaf 2015 nog vier regelingen. Zie hiervoor ook het nieuws over Wft Basis en de externe links aldaar. 

3. De participatiewet

Met de Participatiewet is er per 2015 één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Tot en met 2014 was dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Het gaat om mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te kunnen verdienen. Het UWV zal voor deze werknemers de loonwaarde bepalen. De gemeente moet er vervolgens voor zorgen dat ze aan het werk komen. Werkgevers moeten daartoe verleid worden met het re-integratie-instrument loonkostensubsidie. De werkgever betaalt de daadwerkelijke loonwaarde en de gemeente vult dit aan tot het minimumloon.

Degene die op 31 december 2014 een Wajong-uitkering had,  krijgt een beoordeling van hun arbeidsvermogen. Zij blijven in de Wajong en gaan niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. De herbeoordeling is op termijn wel van invloed op de hoogte van de Wajonguitkering. Mensen die in 2014 al in een beschutte omgeving werkten via de Wsw houden hun bestaande rechten en plichten.

4. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het laatste sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers tot 2026 minimaal 100.000 werknemers die onder de Participatiewet vallen, zullen voorzien van een arbeidsplaats. Van jaar tot jaar wordt bijgehouden hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Het gaat hierbij om het aantal gewerkte uren. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geregeld dat er een quotumregeling in werking kan treden als deze uren er niet of niet voldoende komen.

Werkgevers vallen onder de quotumregeling, als er op jaarbasis minimaal 25 keer het gemiddeld aantal uren per werknemer wordt verloond. Indien een werkgever niet voldoet aan het aantal vereiste uren dan wordt er naar rato een heffing geïnd. De quotumheffing bedraagt oplopend tot 2026 uiteindelijk € 5.000 per gemiste arbeidsplaats en is een nominale heffing die wordt gestort in het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

5. Wijzigingen Wet arbeid en zorg

Verlofregelingen kunnen vanaf 2015 flexibeler worden opgenomen en het adoptie-verlof en vaderschapsverlof worden uitgebreid.

Partners hebben een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind, los van het kraamverlof. Moeders hebben recht op 10 weken kraamverlof vanaf het moment dat de pasgeborene thuis is. Overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner is mogelijk  als zij overlijdt bij de geboorte van het kind.

Bij adoptieverlof is het mogelijk om, verspreid over 26 weken, vier weken adoptieverlof verspreid over 26 weken op te nemen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships