Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingen Wft Zorgverzekeringen 2017

Per 1 januari 2017 zijn sommige wetten en regels veranderd. Deze wetten en regels zijn van invloed op het geven van een passend advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module Zorgverzekeringen, een beknopt overzicht van de veranderingen.

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385
In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385 (2016: € 385). Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. 

Wijzigingen zorgtoeslag in 2017
De zorgtoeslag is in 2017 maximaal € 88 (2016: € 83) per maand voor alleenstaanden en € 170 (2016: € 158) voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 27.500 en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 35.000. Ook boven een bepaald vermogen geldt dat er geen recht meer bestaat op zorgtoeslag. 

Maximum bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet verandert
In 2017 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) op jaarbasis € 53.697 (2016: € 52.763). De hoge inkomensafhankelijke bijdrage is gedaald naar 6,65% (2016: 6,75%). De lage eigen bijdrage is in 2017 5,4% (2016: 5,5%) tot een maximum van € 2.899 (2016: € 2.901). Dit lagere percentage geldt onder meer voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden. Voor verzekerden in loondienst geldt de hoge eigen bijdrage.

Recht op informatie bij incident in zorgverlening
Vanaf 1 januari 2017 moet een zorgaanbieder een cliënt altijd informeren als er iets niet goed is gegaan bij de zorgverlening. Ook moet de zorgaanbieder dit opnemen in het cliëntendossier.

De cliënt kan de informatie van de zorgaanbieder gebruiken als onderbouwing voor een klacht over een arts of zorginstelling. 

Overgangstermijn Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) afgelopen
Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. Ook moet elke zorgaanbieder vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze instantie kan in geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten bindende uitspraken doen en schadevergoedingen toekennen tot een bedrag van € 25.000. 

Wijzigingen dekking
Vanaf 1 januari 2017 is het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als de verzekerde door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kan zien);
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie of oefentherapie voor patiënten met etalagebenen. De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als de verzekerde om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Dit heet eerstelijnsverblijf.

Vanaf april 2017 kan iedere zwangere vrouw die dat wil meteen kiezen voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake was van een verhoogde kans die bleek uit de combinatietest. In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. De NIPT kent een eigen bijdrage van € 175.

Eigen bijdrage voor kunstgebitten
Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een kunstgebit op implantaten.

Voor een kunstgebit voor de onderkaak geldt in 2017 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 gold een vaste eigen bijdrage van € 125. De eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten blijft 25% van de kosten.

Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 een eigen bijdrage van 10%. Dit geldt voor gewone en implantaatgedragen kunstgebitten.

Vrijstelling eigen risico
Zorgverzekeraars konden al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s, zoals programma’s voor depressie en diabetes. Na 1 januari 2017 hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om deze vrijstelling ook op andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

Overgang burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar CAK
Vanaf 1 januari 2017 heeft het CAK een aantal taken overgenomen van Zorginstituut Nederland. Het gaat om de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling.

Eerdere bekendmaking premie
In 2017 zijn zorgverzekeraars verplicht om de nominale premie voor het volgende jaar een week eerder bekend te maken. Niet 19 november, maar 12 november is vanaf 2017 de uiterste datum waarop de premie bekend dient te worden gemaakt.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships