Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Zelfstandige taak

De Belastingdienst heeft een zelfstandige taak bij het nemen van een Whk beschikking.

X is actief in de uitzendbranche. De vraag is wat de hoogte van het premiepercentage werkhervattingskas (Whk) voor vier werknemers van X is. X stelt dat de arbeidsongeschiktheidslasten ten onrechte aan haar zijn toegerekend.

De R
echtbank overweegt dat het in deze zaak gaat om de reikwijdte van de bevoegdheid van de Belastingdienst ten opzichte van het UWV. De Rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst geen willoos werktuig is dat alleen formeel de Whk beschikking neemt en verder volledig afhankelijk is van de door het UWV vastgestelde feiten en de juridische kwalificaties daarvan. (Zie ook Rechtbank 5 juli 2018).

De R
echtbank overweegt voor werknemer 1 dat hij valt onder de no-riskpolis omdat hij een hoger risico op uitval wegens ziekte had. Voor dergelijke werknemers geldt dat voor de situatie dat zij ziek worden en een uitkering krijgen, die uitkering niet aan de werkgever wordt toegerekend voor de Whk. Ondanks dat de dienstbetrekking met deze werknemer door ziekte al eens was beëindigd stelt de Rechtbank  dat alle ziekteperiodes onder de no-riskpolis vallen. Ten aanzien van werknemer 2 heeft X argumenten aangevoerd tegen toekenning en de hoogte van de uitkeringen. De Rechtbank overweegt dat dit buiten de onderhavige procedure valt. Bij werknemer 3 zijn de grieven van X, aldus de Rechtbank, gericht tegen de toerekening van de gestelde betalingen van de ZW uitkeringen. Deze grieven kunnen in de onderhavige procedure wel worden beoordeeld.

De R
echtbank is van oordeel dat de Belastingdienst onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de betalingen daadwerkelijk zijn gedaan op grond van een ZW uitkering waarmee X iets te maken heeft. Er is geen geschil dat werknemer 4 voldoet aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. De Rechtbank acht dit voldoende voor het oordeel dat toerekening daarom achterwege gelaten had moeten blijven. De Rechtbank draagt de Belastingdienst op opnieuw uitspraak op bezwaar te doen met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank (Rechtbank Noord-Nederland 5 september 2019, nr. 18/3809).

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships