Zorgplicht geschonden bij advies omzetting eenmanszaak naar bv

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 september 2019 uitspraak gedaan of een financieel adviseur bij de advisering over de omzetting van een eenmanszaak in een bv de zorgplicht heeft geschonden.

Belanghebbende heeft naar aanleiding van een mondeling advies zijn eenmanszaak ingebracht in een bv.

 

Belanghebbende verwijt de adviseur dat deze de zorgplicht als financieel adviseur heeft geschonden door belanghebbende onjuist of onvoldoende voor te lichten over de vraag of de omzetting naar een bv in zijn geval voordelen zou opleveren. Belanghebbende stelt dat hij bij een juiste voorlichting van de omzetting zou hebben afgezien. Hij eist een vergoeding voor de als gevolg van deze onjuiste voorlichting ontstane schade.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de adviseur als vuistregel hanteert dat het oprichten van een bv in het algemeen pas fiscaal voordeel oplevert als er een winst wordt behaald van meer dan € 100.000. 


Het hof oordeelt dat de adviseur toerekenbaar tekort is gekomen, omdat de winst van de eenmanszaak (volgens de laatst beschikbare jaarcijfers € 95.000) lager was dan

€ 100.000. De adviseur had het mondelinge advies schriftelijk moeten vastleggen en had moeten informeren of belanghebbende ondanks de lagere winst de omzetting wilde doorzetten.

Dat de zorgplicht is geschonden betekent echter niet, dat de door belanghebbende gevorderde schade kan worden toegewezen. Belanghebbende heeft namelijk onvoldoende gesteld dat er een causaal verband bestaat tussen deze schending en de door hem gevorderde schade.